طراحی روتور برای بهبود عملکرد موتورهای هیسترزیس شار محوری

Rotor design dynamic performance axial flux hysteresis motors|41014730|dto
Rotor design to improve dynamic performance of axial flux hysteresis motors Abstract: In high-speed axial flux hysteresis motors (AFHMs) the hysteresis ring and the hysteresis ring holder have the main roles of producing hysteresis torque in steady s...