مدل­سازی سیستم­ های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل فرکانس بار LQR بهینه

Controlling of optimal Lqr load frequency modelling MatlabSIMULINK Power systems|41014711|dto
THE MODELLING OF ELECTRIC POWER SYSTEMS ON THE STATE SPACE AND CONTROLLING OF OPTIMAL LQR LOAD FREQUENCY ABSTRACT The modelling of electric power systems on the state space and an optimal control system known as Linear Quadratic Regulator (LQR) for d...